วันนี้วันดี

=======================
1. เชิญเราน้อมเกล้ากราบเท้ากุมาร ณ ราตรีกาลประสูติพระองค์
เป็นเด็กเข็ญใจยากไร้เพื่อนพงศ์ ผู้ที่เฝ้าองค์มีแต่โคลา
เร็วเถิดชาวเราน้อมเกล้ากราบกราน องค์พระกุมารด้วยใจปรีดา
ท่านเป็นกำลังที่ยังวิญญาณ์ ลูกหลานเอวาทั่วหน้ามีชัย

(รับ) วันนี้วันดีเปรมปรีดิ์เหลือล้น ทั่วทุกตำบลเริงรื่นสำราญ
ล้วนจิตผ่องใสนบไหว้กราบกราน แด่พระกุมารที่ทรงเกิดมา

2. เร็วเถิดชาวเราร่วมเหล่าเทวา อีกชนนานาวันทาองค์ไท
ท่านถ่อมพระองค์ประสงค์สิ่งใด นอกจากพระทัยจักเกื้อการุณ
สมานไมตรียินดีสัมพันธ์ ท่านเราเท่ากันนี่คือพระคุณ
โปรดเถิดเจ้าข้าเมตตาเจือจุน ร้อนรักเป็นทุนอย่ารู้เสื่อมคลาย

3. พรพระที่ท่านประทานชนนี มหามารีย์วันเกิดพระกาย
ขอโปรดเมตตามารดาทั้งหลาย รักพระมากมายเหมือนแม่มารีย์
ขอโปรดไปทั่วครอบครัวชาวชน อยู่ในกุศลร่วมสามัคคี
เทิดพระกุมารสักการชุลี เพื่อสวัสดีตลอดนิรันดร์