วันทามารีอา (2)    		เนื้อร้อง, ทำนอง : คณะโฟโคลาเร

เนื้อร้องภาษาไทย : ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
=========================

วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
องค์พระเจ้าสถิตกับท่าน องค์พระเจ้าสถิตกับท่าน (ซ้ำ)
ท่านเป็นผู้มีบุญกว่าหญิงใดใด
และองค์พระเยซูโอรสของท่านทรงบุญยิ่งกว่าสารพัด
สันตะมารีอา มารดาองค์พระเจ้า
สันตะมารีอา มารดาองค์พระเจ้า
ภาวนาเพื่อเราผู้เป็นคนบาป
บัดนี้ทุกเมื่อตราบจนชีพมลาย อาแมน
สันตะมารีอา มารดาองค์พระเจ้า
ภาวนาเพื่อเรา ภาวนาเพื่อเรา