โอ้พระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์

========================

1. โอ้พระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระปิยมิตรจิตอ่อนหวาน
เหล่าลูกน้อยนี้มากราบกราน นมัสการ ณ แทบบาทา
โอ้ความเกษมเปรมปรีดิ์ แสนอารีลูกรักนักหนา
โอ้พระมหากรุณา พระบิดาเหล่าทุพพลเข็ญใจ

2. โอ้พระเยซูผู้ทรงฤทธิ์ โปรดประสิทธิ์พรผุดผ่องใส
ให้ลูกน้อยนี้มีจิตใจ ร้อนรนรักใคร่พระเจ้าทรงธรรม์
โอ้ปังแห่งเทพเทวา โอ้มานนาจากสรวงสวรรค์
โปรดเลี้ยงเหล่าลูกทุกวัน เพราะต้องบากบั่นในไพรกันดาร

3. โอ้พระเยซูพระจอมจักร พระตำหนักนี้คือพระวิหาร
พวกลูกนี้คือบริวาร มาทำรายงานทูลเฝ้าพระองค์
ลูกนี้คนบาปหยาบช้า เหลือพรรณนาไม่พึงประสงค์
ปีศาจฉลาดชวนหลง นำข้าพระองค์ในทางไพรี

4. โอ้พระเยซูผู้ถวาย และของถวายในมิสซานี้
โดยพระสงฆ์ประกอบพิธี บนพระแท่นนี้แทนเจ้าพระคุณ
โอ้บุญญาภินิหาร ขอประทานเพิ่มพูนเจือจุน
โอ้พระมหาการุญ ขอขอบพระคุณเป็นนิรันดร์เทอญ