บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 30) ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระเจ้า
เพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณ แก่ข้าพเจ้า

บทสร้อยที่ 31) ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารำพึงถึงความรัก
ของพระองค์ ในพระวิหาร

บทสร้อยที่ 32) โปรดอย่าทอดทิ้งข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นพละกำลัง
แห่งความรอด ของข้าพเจ้า

บทสร้อยที่ 33) จงนมัสการพระเป็นเจ้า ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์