ที่ใดมีความรัก 			(เทเซ่)

(Ubi caritas)
==============================

ที่ใดมีความรัก และความเมตตา
ที่ใดมีความรัก พระเจ้าประทับอยู่


==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997