จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

Hark! The Herald Angels Sing Charles Wesley
=========================================
1. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่
ความการุณย์พระคุณแผ่ไป ให้โลกนี้มีสุขเมตตา
ทุกชาติร่วมกับทูตสวรรค์ จงพร้อมกันยินดีปรีดา
ร่วมร้องเพลงและเปล่งวาจา พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่

2. องค์พระคริสต์สวรรค์เทิดเด่น พระองค์เป็นพระผู้ทรงชัย
เกิดในครรภ์มารีย์ถ่อมใจ พระเป็นเจ้าเสด็จลงมา
พระคริสต์นั้นคือองค์พระเจ้า เชิญพวกเราต้อนรับราชา
ทรงยินดีที่บังเกิดมา เป็นเยซูอิมมานูเอล
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่

3. จงต้อนรับกษัตริย์ทรงธรรม พระผู้นำชีวิตผ่องใส
ทรงเกิดมาเพื่อนำทางให้ ปวงประชาประสบความดี
องค์พระเจ้าเป็นความชอบธรรม ทรงนำสันติความเปรมปรีดิ์
บังเกิดมาทั่วโลกยินดี มีชีวีอยู่ชั่วนิรันดร์
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่