ในคืนสุดท้าย			บ.พานุพันธ์

====================================

1. ในคืนสุดท้ายที่องค์พระคริสต์ ยังมีชีวิตเหมือนเราบนแผ่นดินนี้
พระองค์ได้มีบัญชาแก่เราทุกคน ให้เราล้วนล้นรักกันและกัน

2. นี่คือความหมายแห่งวรสาร บันดาลชีวิตชิดใกล้องค์เจ้าชีวัน
ทั้งเป็นประกันในความอยู่รอดปลอดภัย ไม่ว่าที่ไหนที่เราถือตามวาจา

3. พระคริสต์พระเจ้าทรงฤทธิ์ ยอมพลีชีวิตชดใช้โทษทัณฑ์
มอบองค์ครบครันเพื่อเป็นอาหารวิญญาณ์ เพื่อเราแสวงหาพระแบบฉบับที่ดี

4. ให้เราน้อมรับเชื่อวาจานั้น โดยความสุขสันต์พร้อมกันทำกิจการนี้
ทุกครั้งที่มีใจคิดเลียนแบบพระองค์ ตั้งใจประสงค์มั่นคงรักกันและกัน