พระเจ้าเป็นความรัก			Taize communuate

(Gott ist nur Liebe)
=====================================

(รับ) พระเจ้าเป็นความรัก กล้ามอบความรักและพระจะอยู่กับท่าน
พระเจ้าเป็นความรัก รักและอย่ากลัวเลย

1) ข้าแต่องค์ผู้ทรงพระเมตตา กรุณาล้ำเลิศประเสริญศรี
ข้าฯจะร้องเพลงบูชาสดุดี พระคุณที่สุดสรรพรรณนา
ข้าฯ ตระหนักความรักของพระองค์ ยั่งยืนยงทุกยุคทุกสมัย
พระซื่อสัตย์จิรกาลนานเพียงใด พึงเปรียบได้ท้องฟ้าสถาพร

2) พระตรัสว่า "เราสัญญารักษามั่น ผู้เราสรรเพื่อภิญโญสโมสร
คือดาวิตเหล่ากอบริกร เป็นบวรขัตติยาแห่งธานี
จะรักษาอาณาจักรของเจ้าไว้ ให้สุขใสงามสง่าด้วยราศี
ให้พ้นจากศัตรูหมู่ไพรี เป็นธานีศักดิ์สิทธิ์นิจกาล"

3) เขาจะกล่าวแก่เราพระเจ้าข้า เป็นบิดาดวงจิตพิสมัย
พระพิทักษ์รักษาช่วยข้าฯไว้ ให้รอดได้เห็นชัดอัศจรรย์
จะรักษาคำมั่นที่สัญญา ไม่ราอากลับกลอกหรือหลอกหลอน
อีกทั้งพันธสัญญาประชากร สถาพรตรึงตราชั่วฟ้าดิน

=====================================
บรรเลงโดย ปฏิพล ทนุผล อำนวยเพลงโดยปองพล ทนุผล
ขับร้องโดย เยาวชนวัดนักบุญโยเซฟบ้านโป่ง