ศักดิ์สิทธิ์ (เสนาธิราชเจ้าสวรรค์)			บ.วินัย กู้ชาติ (F.X. หัวไผ่)

=========================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
เสนาธิราช เจ้าสวรรค์
สิริโรจนาเจิดจ้า ทั่วฟ้าดิน

โฮซานนา พระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพร แด่ผู้มาในนามของพระ

โฮซานนา พระเจ้าสูงสุด