รหัสธรรม (3)

=================

พระคริสต์เจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์
พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนชีพ
พระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง