โปรดทรงรับเครื่องบูชา		พ.สุวิชากร

====================================

1. เครื่องบูชานำมาถวาย
หยาดเหงื่อแรงกายถวายเป็นบรรณาการ
มอบความรักความภักดีที่มีมานาน
ด้วยความชื่นบาน ถวายพระองค์

2. ร่วมบูชาพร้อมกับพระสงฆ์
ร่วมใจในองค์พระคริสต์ผู้พลีชีวา
มอบถวายกายและใจแด่พระบิดา
ร่วมในบูชา บรรณาการแด่พระองค์

3. โปรดทรงรับเครื่องบูชา ที่ลูกนำมาถวาย
เปลี่ยนแผ่นปังเป็นพระกาย
เหล้าองุ่นเปลี่ยนไป เป็นโลหิตพระบุตรา

4. จากดวงใจลูกน้อมกราบกราน
มอบบรรณาการเพื่อใช้โทษทัณฑ์ของตน
ลูกวิงวอนขอพระพรจงบันดาลดล
ให้ลูกทุกคน รอดพ้นบาปร้ายภัยพาล

(ซ้ำ ข้อ 3)