บทเพลงสดุดีที่ 150 (2)    	ทำนอง: James Quinn S.J.

เนื้อร้อง: Somchit S.H.B.
==================================

1) เขิญสรร(ะ)เสริญพระเจ้า ผู้เนาในสรวงสวรรค์
สรรเสริญบรรเลงด้วยเพลงชื่นบาน ขานขับถวายภูมี
ป่าวร้องให้ก้องกังวาน กิจการไพศาลทรงศรี
ประทับบัลลังก์เหนือฟ้าธาตรี เทิดเกียรติสดุดีชั่วกาล
เทิดเกียรติสดุดีชั่วกาล

2) สรรพ(ะ)ชีวิตทั้งหลาย ถวายแซ่ซ้องโมทนา
สิ่งสร้างทั้งผองโห่ร้องเริงร่า ผู้ทรงเดชายิ่งใหญ่
ความรักพระบิดาทรงชัย โปรดให้พระบุตรผู้ปรานี
อีกองค์พระจิตลูกน้อมชุลี พระตรีเอกภาพนิรันดร์
เอกภาพเนานิจนิรันดร์