พระทรงบังเกิด (Joy to the World)	

Original Lyric: Isaac Watts, Arranged by Lowel Mason
========================================

1) พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี ชุลีน้อมรับพระเจ้า ให้ทุกดวงใจ
เตรียมไว้คอยเฝ้า เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง
เชิญเรา เชิญเรา ร้องเพลงเปล่งเสียง

2) พระเจ้าทรงครองโลกจงชมชื่น เริงรื่นร้องเพลงสุนทร ให้นาทุ่งราบ
น้ำหินดินดอน สะท้อนเพลงก้องกังวาน สะท้อนเพลงก้องกังวาน
สะท้อน สะท้อน เพลงก้องกังวาน

3) อย่าปล่อยให้บาปกำเริบคุกคาม อย่างหนามงอกลามในสวน
พระมาอวยพรดับทุกข์ทั่วถ้วน ของมวลชนชาวโลกา ของมวลชนชาวโลกา
ของมวล ของมวล ชนชาวโลกา

4) ทรงครองโลกด้วยพระคุณสัจจา ประชาพิสูจน์เห็นจริง
เกียรติความชอบธรรม แจ่มแจ้งอย่างยิ่ง อัศจรรย์ความรักพระเจ้า
อัศจรรย์ความรักพระเจ้า อัศจรรย์ อัศจรรย์ ความรักพระเจ้า