เชิญแซ่ซ้อง		บ.พานุพันธ์

==========================

1) เชิญแซ่ซ้องร้องสาธุการ เฝ้ากราบกรานพระผู้ทรงชัย
จิตผ่องใสไมตรีปรีดา โมทนาพระเจ้าทั่วกัน

(รับ) เชิญน้องพี่ขับเพลงประสาน ร่วมสมานน้ำใจต่อกัน
จวบถึงวันเฝ้าองค์ทรงธรรม

2) หนึ่งในองค์พระเจ้าหนึ่งเดียว ร่วมกลมเกลียวสมัครสมาน
ร่วมขับขานร้องเพลงยินดี ถวายพรองค์พระภูมี