ศักดิ์สิทธิ์ (พระผู้ศักดิ์สิทธิ์)		ป.ปรีชาวุฒิ

===================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน
โฮซานนา โฮซานนา พระเจ้า ณ ที่สูงสุด
ขอถวายพระพรแด่ผู้มาในนามพระเจ้า
โฮซานนา แด่พระเจ้าสูงสุด