ภาวนา			ทำนอง: ดนู ฮันตระกูล

เนื้อร้อง:เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ เรียบเรียง: กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา
=========================================

ข้าฯ ขอสรรเสริญพระองค์ ขอพรดังประสงค์ จักได้
ขอให้พระองค์ทรงเมตตาให้อภัย ขอจงรับข้าฯ ไว้ใกล้กับพระองค์

ข้าฯ ขอวอนใคร่เห็น พระพักตร์ ข้าฯ ขอรับความรักนิรันดร์
ความเชื่อเท่านั้นจักทำให้ข้าฯ รอด แผ้วหนทางสู่สวรรค์อันสงบนั้นเทอญฯ

ข้าฯ คุกเข้าภาวนาเช้าค่ำ ขอพระองค์ทรงนำทางข้าฯ
ขอพระองค์ชักนำ ความเชื่อของข้า ขอศรัทธาจงพาข้าฯ ใกล้พระองค์

ตาทุกคู่รู้แจ้งประจักษ์ ผู้เพรียบพร้อมความรักจักรอด
ขอพระองค์ชวนชักนำพากันมา ขอพระองค์อย่าทอดทิ้งไว้เดียวดาย