บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================
(พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อยที่ 56) ส่วนเรา จงอย่าโอ้อวดในเรื่องอะไร
นอกจากในเรื่องกางเขน ของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

บทสร้อยที่ 57) พระหัตถ์ของพระเจ้า ได้สำแดงอานุภาพ
พระหัตถ์ของพระเจ้า ได้เทิดทูนข้าเจ้า

บทสร้อยที่ 58) ข้าเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอด พลางเรียกพระนาม
ขององค์พระเจ้า*
(ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อยที่ 59) (พระสงฆ์) นี่คือไม้กางเขน ที่พระผู้ไถ่โลกได้ตรึงแขวนอยู่
(ทุกคน) เชิญมากราบ นมัสการร่วมกันเถิด