ดวงฤทัย    		บ.พานุพันธ์

==============================

1) ดวงฤทัยที่งามล้ำเลิศ สุดประเสริฐเชิดชูทั่วทั้งโลกา
เทวาสวรรค์และแผ่นดิน เป็นอาจิณพากันสรรเสริญ

(รับ) ขอกราบไหว้นมัสการ ก้มกราบกรานร่วมกันร้องว่า
ขอนมัสการพระองค์ นมัสการพระองค์ ซึ่งตรงมิคลาย
ขอนมัสการพระองค์ นมัสการพระองค์ ซึ่งตรงมิคลาย

2) ดวงฤทัยที่รักปวงประชา เปรียบดังว่ามารดาที่รักเป็นห่วง
ชีวีสุดหวงด้วยสุดใจ ยอมตายสู้ทนเพื่อลูกน้อย

3) ดวงฤทัยที่หวังของคนบาป ที่ถูกสาปปราบลงเพราะใจชั่ว
ยอมพันพัวด้วยหวังให้กลับคืน เร่งสู่เรือนดินแทนแมนสรวง