เรามีความยินดี 

=================================

(รับ) เรามีความยินดีอัลเลลูยา
เมื่อเราได้เข้าสู่เคหะสถานของพระองค์

1. ในที่สุดเราก็หยุดเดินอัลเลลูยา
อยู่ต่อหน้าประตูเยรูซาเลม

2. เยรูซาเลมโอ้เมืองแมนอันแสนงาม
และยิ่งใหญ่ที่สร้างอย่างแน่นหนาอัลเลลูยา
ชาวชนร่าเริงยินดีมุ่งหน้าสู่เจ้า

3. ขอสันติจงอยู่ภายในเจ้า
ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายในเจ้าอัลเลลูยา
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา