ศักดิ์สิทธิ์ (ทวยเทพหวาดไหว) 

=========================

ทวยเทพหวาดไหวใจหวั่นสั่นรัว
ยำเยงเกรงกลัวทั่วฟ้าสุราลัย
ทุกองค์คอยท่าตั้งตายั้งใจ
คำนับรับองค์ทรงชัยเสด็จมา
ต่างทูลถวายบังคมก้มกราบ
พระผู้กู้ปราบบาปกรรมนานา
อยากชมพระพักตร์ศักดิ์สิทธิ์ฤทธา
วันทา วันทาบารมี วันทา วันทาบารมี