พระสิริรุ่งโรจน์ ...แด่องค์พระเป็นเจ้า

========================================

พระสิริรุ่งโรจน์แด่องค์พระเป็นเจ้า แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์
สันติสุข ณ แดนแผ่นดิน สันติสุข ณ แดนแผ่นดิน จงมี ณ แดนแผ่นดิน
ของมนุษย์ทุกคน

ขอสรรเสริญพระองค์ ถวายพรแด่พระองค์ ขอกราบไหว้พระองค์
ถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ
เพราะทรงพระเกียรติเลอเลิศ ในสรวงสวรรค์

(บรรเลง)

โอ้องค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้า พระบุตรแต่พระองค์เดียว พระชุมพา
ของพระเจ้า พระบุตรพระบิดา พระองค์ผู้ทรงยกบาปโลก พระองค์ผู้พลี
พระชนม์ชีพ ขอทรงโปรดกรุณา กรุณาเราเทอญ

พระองค์ผู้ทรงยกบาปเรา ขอทรงพระกรุณาเราเทอญ ขอทรงโปรด ขอทรงโปรด
สดับคำเราวิงวอน พระองค์ทรงประทับเบื้อง...ขวา ของพระองค์พระบิดา...
โปรดทรงเมตตาเราเทอญ โปรดกรุณาเราเทอญ

(บรรเลง)

พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์ (พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์)
พระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้า (พระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้า)
พระองค์ผู้เดียวสูงสุด (พระองค์ผู้เดียวสูงสุด)
องค์พระคริสต์เจ้า (องค์พระคริสต์เจ้า)

ร่วมกับองค์พระจิต ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ในพระสิริรุ่งโรจน์
ขององค์พระบิดา ร่วมกับองค์พระจิต ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ในพระสิริพระบิดา
ร้องอาแมน ในสิริรุ่งโรจนาร้อง อา...แมน