เชิญสรรเสริญพระแม่มารีย์   		อ.ประจงกิจ

===============================
1) วันนี้เราแสนยินดีฤดีเปรมปรีดิ์สุขใจ ฤทัยร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน
ดวงมานเริงรื่นสราญแซ่ซ้องร้องขับขาน ประสานเสียงเพลงสรรเสริญมารีอา

(รับ) เชิญชาวเราร้องบรรเลง ด้วยเพลงสดุดี
สรรเสริญแม่มารีย์ พรหมจารีสุภาพ
ซาบซึ้งในพระการุญ ขอเทิดทูนก้มกราบ
ตลอดชีวิตตราบ นิรันดร์

2) สรรเสริญพระแม่มารีย์สตรีเลิศล้ำอำไพ ชาวไทยทั้งหลายมาขอพึ่งบุญ
มารดาผู้ทรงการุญคนกลางแจกจ่ายพระคุณ เจือจุนวิญญาณให้รอดปลอดภัย

3) สรรเสริญพระแม่มารีย์ผู้มีจิตใจอ่อนหวาน ทรงเปี่ยมด้วยหรรษทานพระเจ้า
มารดาผูัทรงบรรดาคนทุกข์ลำบากโศกเศร้า โปรดภาวนาเพื่อเราด้วยเทอญ