แม่พระแม่มารีย์   		ป.ปรีชาวุฒิ

============================
1. แม่พระแม่มารีย์ องค์พระทรงฤทธิ์สถิตกับท่าน
เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน โปรดภาวนาเพื่อเราเทอญ

(รับ) อาเว อาเว อาเวมารีอา อาเว อาเว อาเวมารีอา

2. โปรดเป็นที่พึ่งอาศัย ให้ลูกปลอดภัยพ้นการผจญ
โปรดนำเราคริสตชน ให้รอดพ้นบาปมลทิน
3. ข้าแต่แม่มารีย์ องค์ราชินีผู้มีเมตตา
โอ้องค์พระมารดา โปรดรักษาพ้นภัยเทอญ
4. แม่พระแห่งหรรษทาน โปรดนำวิญญาณลูกพ้นโพยภัย
แม่เป็นผู้นำจิตใจ สู่ราชัยนิรันดร
5. องค์ราชินีสวรรค์ ผู้ทรงประกันความรอดนิรันดร์
นำเราพบองค์ทรงธรรม์ สู่สวรรค์นิรันดร