ผู้นำสันติ (2)			คำร้อง : วลัญช์  รัตรธุวรรณ

ทำนอง: วลัย วรุณ
=============================

1. ในโลกที่เศร้าใจ ในโลกที่สิ้นหวัง
ขอข้าฯ นำพลัง รักของพระองค์แพร่ไป
ที่ใดเคืองขัดใจ ขอข้าฯ ได้อภัย
สงสัยอยู่หนใด ขอนำความมั่นใจ

2. ในโลกที่สิ้นใจ ในโลกที่สิ้นหวัง
ขอข้าฯ นำพลัง วางใจในพระองค์
ที่ซึ่งแสนมืดมน ขอเป็นเช่นแสงเทียน
ความสุขในพระองค์ ขอข้าฯ เป็นคนนำไป

3. โปรดให้ข้าคอยเฝ้าบรรเทาใจในชีวิตอื่น
พร้อมที่จะหยิบยื่นให้คนทุกคนเข้าใจ
ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น
ข้าฯ จะได้ชื่นชมพระองค์

4. โปรดให้ข้าฯ เป็นทูตประกาศนามพระองค์ก้องไกล
สันติองค์ทรงชัยจะนำไปให้โลกา
ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น
ข้าฯ จะได้ชื่นชมพระองค์