น้อมใจน้อมกาย			บ.พานุพันธ์

=================================

1) น้อมใจน้อมกายน้อมเฝ้าอภิวันท์
รักชั่วนิรันดร์ แด่องค์ทรงชัย
ด้วยดวงใจนี้ขอพลีร่างกาย
ถวายทุกสิ่ง เป็นมิ่งมิตรพลีให้แด่พระองค์

2) ทั้งกายทั้งใจมอบแด่พระองค์
หวังให้มั่นคง อยู่ในความดี
ด้วยดวงใจภักดิ์ขอรักตลอดกาล
โปรดรับไทยทาน ที่ข้าน้อยนี้นำมาด้วยเทอญ

(รับ) โอ้องค์ความดี ปรานีข้าน้อยนี้ด้วยเทอญ อัญเชิญเสด็จมา
โปรดรับดวงใจของข้านี้เถิด ร่วมกับบูชาอันประเสริฐของพระองค์
(ซ้ำ 1-2)