บ้านเรา

Chez nous
=======================
(รับ) บ้านเราขอพระมารดา รับเป็นนางพญา
โปรดคุ้มครองกรุณา บ้านเรา บ้านเรา
โปรดเป็นนางพญาเจ้า ให้เราภาวนา
โปรดปรานีมีเมตตา บ้านเรา บ้านเรา

1) วันทาดาราสกาว พราวพร่างส่องทางนภา
ประสบองค์พระมารดา ก็เท่าประสบพระองค์

2) บาปเป็นเครื่องพันธนา มารดาโปรดช่วยทำลาย
โปรดสองส่องพระแสงฉาย ด้วยใจลูกมืดเมามัว

3) ลูกฝากคำภาวนา มารดาโปรดช่วยนำไป
มอบแด่องค์พระทรงชัย ด้วยใจรักสุดประมาณ

4) โปรดเกื้อกูลและรักษา วิญญาณ์ของลูกจงดี
ให้ห่างร้ายไกลราคี ดังที่แม่เคยการุญ