อัลเลลูยา  (แด่องค์พระเจ้า)

========================

(รับ) อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยาแด่องค์พระเจ้า
อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยาแด่องค์พระเจ้า

เชิญให้เราร้องอัลเลลูยา เชิญให้เราร้องอัลเลลูยา
เชิญให้เราร้องอัลเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า