บรรณาการใจ			นพณี

==============================

1) ด้วยใจกายถวายทรงฤทธิ์ บูชาบูชิตอุทิศถวาย
แด่องค์หมดสิ้นใจกาย มั่นหมายเป็นบูชา

2) เหล้าองุ่นไร้ค่าศักดิ์ศรี และข้าวสาลีสู่ที่บูชา
เปลี่ยนเป็นโลหิตมังสา พระบุตราผู้พลีชนม์

(รับ) พร้อมด้วยการงานที่ลูกทำ ทุกเช้าค่ำตรากตรำอดทน
มอบถวายทั้งกายกมล สู่เบื้องบนเป็นบูชา

3) ด้วยใจกายถวายทรงฤทธิ์ บูชาบูชิตด้วยจิตศรัทธา
แด่องค์พระเจ้าจอมฟ้า เป็นบรรณาการจากใจ