โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ

=========================

โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ
ทั่วทุกแดนแผ่นดินชนทุกถิ่นพึ่งพา
ชาวเรากราบกรานแทบพระบาทา
สมเพชเมตตาตามคำลูกวิงวอน

ชาวเรามากราบกราน
วันทาพระมารดร
โปรดช่วยอวยพร
ตามลูกวิงวอนเทอญ