ศักดิ์สิทธิ์ (โอ้พระเจ้า)

=============================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
โอ้พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
สวรรค์และแผ่นดิน
เต็มด้วยเสียง ถวายพรชัย

(รับ) ไชโยแด่พระองค์ ไชโยแด่พระองค์
ไชโยแด่พระเจ้าสูงสุด
ไชโยแด่พระองค์ ไชโยแด่พระองค์
ไชโยแด่พระเจ้าสูงสุด

ขอถวายพรแด่ผู้ ที่มาในนามของพระองค์ (รับ)