พระสิริมงคล			อ.ประจงกิจ

===================================

1. พระสิริมงคลจงมีแด่องค์พระบิดาเจ้า
และชาวเราทุกคนที่ทรงโปรดปราน ณ แผ่นดินนี้
พระราชาสวรรค์ชาวโลกพร้อมกันสรรเสริญยินดี
พระผู้ทรงฤทธีสง่าราศีเหลือที่เปรียบปาน

2. พระบุตราชุมพาพระองค์พลีชีพองค์ประทาน
เพื่อวิญญาณของชาวโลกาเป็นบูชานิรันดร์
ขอทรงธรรม์ทรงพระเมตตากรุณาเราเทอญ

3. พระสิริมงคลจงมีแด่องค์พระจิตตาเจ้า
ทรงให้ชีวิตเราและทรงบรรเทาพิทักษ์คุ้มครอง
ขอพระผู้เรืองรองรับสิริช่วงโชติพร้อมโรจนา
ตลอดทุกทิวาร่วมพระบิดาพระบุตรานิรันดร์