พลีเพื่อรัก			ส.สรรค์สร้างกิจ

=============================

1. โอ้องค์เจ้าจอมโลกา
ทรงพลีชีวาเพื่อไถ่ถอน
บาปราคีที่บั่นทอน
มันเร่าร้อนดังไฟ

2. เพราะรักจึงทรงยอมพลี
นำชีวีลูกเดินหนทางใหม่
พระโลหิตรินหลั่งชโลมใจ
บาปร้ายใดใดพลันสิ้นลง

3. พระชุมพา
โปรดเมตตาปรานีสงสาร
โปรดชุบชูดวงวิญญาณ
ขอโปรดประทานสันติเทอญ