บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 44) วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นพระสิริมงคลของพระองค์

บทสร้อยที่ 45) พระราชาทั้งหลาย จะกราบลงไหว้พระองค์
บรรดาประชาชาติ จะปรนนิบัติพระองค์

บทสร้อยที่ 46) ดวงประทีป ซึ่งฉายแสงสู่ ประชากรชาวโลกทั้งปวง

บทสร้อยที่ 47) โปรดทรงพระเมตตา เถิดพระเจ้าข้า
เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาป

บทสร้อยที่ 48) ในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์
ก็อย่าทำใจแข็งเลย

บทสร้อยที่ 49) พระองค์ทรงเมตตาเถิด โปรดทรงพระเมตตาเทอญ