พระสิริโรจนา		บ.พานุพันธ์

==========================

(พร้อม) พระสิริโรจนาแด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์
และสันติสุขแด่มนุษย์ทุกคน
ขอสรรเสริญ ขอถวายพระพร
ขอนมัสการถวายเกียรติแด่พระองค์
ขออนุโมทนาเพราะพระเกียรติเลิศเลอ

(ชาย) พระราชา
(หญิง) พระบิดา
(พร้อม) สรรพานุภาพ
(ชาย) พระชุมพาน้อยผู้ยกบาปของโลก
(หญิง) ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก โปรดกรุณาลูกเทอญ
(พร้อม) โอ้องค์พระเยซู
(ชาย) พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์
(หญิง) พระองค์ผู้เดียวเป็นเจ้า

(พร้อม) พระองค์ผู้เดียวสูงสุด
ร่วมกับพระจิตในพระสิริแห่งพระบิดา
ผู้ทรงฤทธา อาแมน