ลูกแกะพระเจ้า (1)		ป.ปรีชาวุฒิ

============================

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
ขอทรงประทานสันติเทอญ