โอ้พระคริสตเจ้า

============================
1. โอ้พระคริสตเจ้าทรงพลีชีวีเพื่อข้า
ยาจกอนาถาให้กลับสู่พระราชัย
สวรรค์นิรันดรถิ่นถาวรของข้านี้
พระคริสตเยซู พระคริสตเยซู ทรงพลีชีวีกู้คืนมา

2. โอ้พระคริสตเจ้าทรงเอ็นดูรับลูกยา
เมื่อลูกเข้ามาหาขอพระองค์ฟังวาจา
สิ่งใดไม่สมหวังลูกคอยพร่ำร่ำเรียกหา
พระคริสตเจ้า ข้าพระคริสตเจ้าข้า ลูกขอพึ่งพาในพระองค์

3. โอ้พระคริสตเจ้าโปรดประทับในใจข้า
ด้วยลูกแสนหยาบช้าขอพระองค์ทรงอภัย
ให้จิตข้าน้อยนี้มีส่วนพลีเพื่อใช้โทษ
พระคริสตเยซู พระคริสตเยซู โปรดลูกมั่นคงในความดี