แม่พระกรรมกร

L'ombre s' e'tend sur la terre
==================
1) เวลาสายัณห์ตะวันลับสี ลูกแม่มารีกลับจากทำงาน
มาเฝ้าประณตกราบบท(ะ)มาลย์ ด้วยจิตชื่นบานซ้องแซ่คุณา

(รับ) มหามารีที่พึ่ง ดวงหนึ่งดวงงามความหวัง
บ่อเกิดเลิศล้ำกำลัง โปรดฟังดนตรี ยามเย็น

2) ขอแม่ป้องกันภยันตราย อันมีมากมายอยู่รอบกายา
คือมารใจโหดด้วยโกรธอิจฉา มันจักชักพาให้ลูกหลงทาง

3) แม่ผู้เลิศล้ำโปรดนำทางจร ให้ลูกแน่นอนในความสว่าง
สิ่งใดมลทินให้สิ้นดังล้าง ภัยพาลทุกทางอย่ามากล้ำกราย

4) ขอมารดาไทโปรดให้เทวา ช่วยอารักขาเหล่าลูกทั้งหลาย
ให้ลูกสุขจิตพ้นผิดใจกาย สู่ถึงที่หมายแหล่งนิรันดร

5) ลูกภาวนาตั้งตาใฝ่ฝัน โปรดเอียงพระกรรณฟังคำลูกวอน
ขอแม่ชูช่วยเมื่อลูกม้วยมรณ์ อยู่ในพระกรของพระมารดา