พลมารีย์			อ.ประจงกิจ

========================
(รับ) พวกเราทหารขององค์พระมารดา
และบรรดาท่านนักบุญเทพเทวา
ร่วมเป็นกองทัพแห่งสวรรค์โลกา
กองพลเทวาและกองทัพพลมารีย์
อาวุธของเราทั้งหลายคืองานแพร่ธรรม
เพื่อนำวิญญาณถวายพระคริสตเจ้า
มีพระแม่เจ้าเป็นราชินีจอมทัพ พิชิตศัตรูหมู่มาร.

1. จิตตารมณ์ของพลมารีย์ จะต้องมีเหมือนดังพระแม่
ถ่อมใจตนรักพระแน่แท้ เชื่อฟังและไม่เห็นแก่ตัว
ภาวนามีใจอ่อนหวาน ชาญฉลาดดังชาวสวรรค์
บริสุทธิ์ตลอดชีวัน อดทนทรมานใช้โทษ
2. บริการของพลมารีย์ จะต้องเป็นชีวิตแบบอย่าง
เสียสละด้วยใจกว้างขวาง สู้ทุกทางอย่างวีรกรรม
กระทำการงานด้วยความรัก อย่างไม่มีพรมแดนขีดคั่น
จนสำเร็จเสร็จอย่างครบครัน ตามการงานหน้าที่ของตน
3. และหน้าที่ของพลมารีย์ ต่อพระนางมารีย์มารดา
ต้องเลื่อมใสมีใจศรัทธา ทุกเวลาสุภาพถ่อมตน
มีจิตใจสุภาพอ่อนโยน และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อทุกคน
มุ่งแพร่ธรรมทั่วทุกแห่งหน และอดทนด้วยใจเข้มแข็ง