บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================
(วันอาทิตย์ใบลาน)
บทสร้อยที่ 53) โฮซันนา แด่โอรสของดาวิด ขอถวายพร
แด่ผู้มาในนามของพระเจ้า ข้าแต่พระราชา
แห่งอิสราเอล โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด

บทสร้อยที่ 54) พวกเด็กชาวฮีบรู ถือกิ่งมะกอกไปรับเสด็จ
พระสวามินเจ้า พลางส่งเสียงโห่ร้อง
และกล่าวว่า โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด

บทสร้อยที่ 55) (นักขับ) โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด ขอถวายพร
แด่ผู้มาในนามของพระเจ้า
(รับ) โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด