วันทามหาราชินี		ว.พันธุมจินดา

======================

วันทามหาราชินี
ศักดิ์ศรีแห่งสวรรค์และเทพเทวา
วันทาประตูสวรรยา
ยอดพฤกษาช่อบานผลิแสนงาม

พระแม่โปรดช่วยดลให้โลกเรา
พ้นจากเงาสว่างอยู่ทุกยาม
พรหมจารีแสนโสภีเลิศเลอพระนาม
โปรดทูลความวิงวอนเพื่อเรา