บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 11) เมื่อท่านทำบุญให้ทาน พึงอย่าให้มือซ้ายรู้ว่า
มือขวาทำอะไร

บทสร้อยที่ 12) ข้าแต่องค์พระเจ้า* โปรดสดับฟัง
คำร่ำร้อง ของข้าพเจ้าด้วย

บทสร้อยที่ 13) ตาของข้าพระเจ้า เพ่งไปหาพระเป็นเจ้าตลอดกาล

บทสร้อยที่ 14) จงแบ่งอาหาร ให้คนหิวโหย
และแบ่งที่อาศัย แก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่

บทสร้อยที่ 15) องค์พระเจ้า* เป็นความสว่างและเป็นความรอด
ของข้าพเจ้า