จากหลุมซึ้ง

==================================

1) จากหลุมซึ้งระลึกถึงพระเดชา ฟูมน้ำตาภาวนาหาพระองค์

(รับ) ขอพระองค์ได้สงสารวิญญาณเทอญ

2) หากพระองค์ทรงชั่งผิดในจิตใจ ใดรที่ไหนหลุดโทษได้สมประสงค์
3) แต่พระองค์ทรงเมตตามหาศาล ได้โปรดปรานเหล่าวิญญาณอันลุ่มหลง
4) ข้าพเจ้าเฝ้าไว้ใจพระวาจา ที่พระองค์ทรงสัญญาว่ามั่นคง
5) ยิ่งกว่ายามรอรับแสงแจ้งอุทัย ข้าพเจ้าเฝ้าไว้ใจในพระองค์
6) สนองโอษฐ์โปรดเอ็นดูกู้วิญญาณ โปรดประทานหรรษทานอานิสงส์
7) ทรงกู้ชาติอิสราแอลแสนเมตตา กรุณายกบาปกรรมที่ทำลง
8) ขอพระแม่ตั้งตาแลแผ่เมตตา ภาวนาให้เหล่าลูกทุกยามโมง
9) พระบิดาและพระบุตรและพระจิต ทรงสัมฤทธิ์นิจกาลสามพระองค์