องค์พระกุมารน้อย...ทรงบรรทมในรางหญ้า

=========================================

1. องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทมในรางหญ้า ไม่มีเปลทองซึ่งจะรองรับพระกายา
ดาราส่องสว่างกระจ่างรัศมี ลงเหนือที่พระบรรทมแห่งองค์จอมโลกีย์

2. ในโรงนั้นฝูงวัวห้อมล้อมพระกุมารไว้ แก่องค์พระกุมารน้อยไม่มีเสียงร้องไห้
ข้าฯ รักองค์พระเยซูสถิตย์อยู่เบื้องบน ทรงคอยท่าจะอวยพรข้าฯ เจ้าสิ้นทุกคน