พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ		พ.มังกร

===============================

พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ

ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดทรงเมตตาเราเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดทรงเมตตาเราเทอญ

พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ