พระชุมพา (2)

=====================================

พระชุมพาของพระเป็นเจ้า
ผู้ไถ่เราพ้นโทษนิรันดร์
โอ้ทรงธรรม์จงรับฟังข้าฯ
คำอ้อนวอนให้ทรงเมตตา

พระชุมพาแห่งพระบิดา
โปรดเมตตายกบาปข้าเทอญ
โปรดให้เดินในทางพระองค์
โปรดได้ทรงให้สันติเทอญ