ขอเทพนิกร			บ.พานุพันธ์

เรียบเรียงเสียงประสาน อานนท์ พิทักษ์นรชน
=================================

ขอเทพนิกรประชากรมนุษย์ทั่วพิภพ
กราบเคารพองค์พระเจ้าร่วมกันเป็นเสียงเดียว
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเป็นเจ้าจอมโยธา
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ผู้มาในนามพระเจ้า