ยืนยันความเชื่อ(2)  		ส.แสงประสิทธิ์

===========================

(พระสงฆ์ก่อ) ขอประกาศรหัสธรรมแห่งความเชื่อ

(สัตบุรุษรับ) พระคริสตเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์
พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง