รักพระ 				กรอมจิต

============================

1. ความรักพระองค์นั้นแสนยิ่งใหญ่ เข้าใจจิตใจมนุษย์ทั้งมวล
พระคริสต์ผู้ทรงยอมพลีชีวา เพื่อนำพาเราสู่รอดปลอดภัย

2. ความรักพระองค์นั้นให้แบบอย่าง มอบแนวทางให้เราก้าวตามพระองค์
จงรักหันมาจับมือปรองดอง โลกทั้งผองปองปรีดาพี่น้องกัน

(รับ) พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้า เฝ้าตรัสแก่เราทั้งมวล
รักพระองค์ก็จงรักกัน อย่าเดียดฉันท์คือรักพระองค์

3. ความรักพระองค์นั้นคือชีวิต ผู้ใกล้ชิดใจกายคล้ายดังพระองค์
ชีพนี้ยอมพลีเพื่อพระองค์ ด้วยประสงค์รักพระองค์ตลอดไป