บทสร้อยและสดุดี (อพย 14:15)	เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ

==================================
(พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
(หลังบทอ่านที่ 3)

ข้าฯ ขอซ้องสดุดี องค์พระเจ้า ทรงช่วยเรา ด้วยฤทธามหาศาล
ทหารม้า อาชาไนย ต้องวายปราณ ศัตรูพาล ปราชัยในสาคร

(หนังสืออพยพ 14:15 - 15:1)
1) พระเจ้าผู้ทรงชัยอย่างใหญ่หลวง ทรงเป็นผู้พิทักษ์ ผู้ออกรบ
แทนข้าฯ ทรงเป็นผู้ช่วยข้าฯให้รอด (รับ)

2) ทรงโยนพลโยธาลงในน้ำ นายทหารลงทะเล ดุจก้อนหิน
พระหัตถ์ขวา ของพระเองค์ทำลายหมู่ศัตรู (รับ)

3) ทรงนำประชากรของพระองค์ ยังภูเขาที่พระองค์ ทรงเตรียมไว้
ที่ประทับ ของพระองค์จะทรงครองอยู่เป็นนิตย์ นิรันดร (รับ)