พระสิริรุ่งโรจน์			Lazarus

===================================

* พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์ และสันติสุขแด่มนุษย์ที่ทรงโปรดปราน
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์ และสันติสุขแก่ทุกคนบนแผ่นดิน

1) ขอสรรเสริญพระองค์ ขอถวายพรพระองค์
ขอกราบนมัสการพระองค์ ขอถวายพระเกียรติพระองค์
ขอขอบพระคุณ เพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลิศเลอ (ย้อน *)

2) พระเจ้าข้า พระองค์เป็นพระราชาสวรรค์
ทรงเป็นพระบิดา ผู้ทรงสรรพานุภาพ
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า (ย้อน *)

3) พระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาและฟังคำข้าฯวิงวอน
พระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดา ทรงพระกรุณาเทอญ (ย้อน *)

4) ข้าแต่พระเยซูพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์ และพระองค์ผู้เดียว คือองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ผู้เดียวสูงสุด ร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ ของพระบิดาเจ้า อาแมน